Regulamin

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLANETA DESIGN

 

§1


Sklep internetowy działający pod adresem www.planetadesign.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo:
PLANETA DESIGN SC
ul. Konwaliowa 12 lok.7
62-052 Komorniki
NIP 6932142233
REGON 020933176

Wpisany do CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=becf8eb4-fba1-4c22-9fcc-3282f7e54d99

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=4bbb7efc-0e49-4445-a5f4-38ceb1b946bb


§2 Definicje


1. Sklep internetowy/Sprzedawca – przedsiębiorstwo Planeta Design
2. Konsument - osoba fizyczna dokonującą zakupu w sklepie internetowym dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca zakupu w sklepie internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca który złożył zamówienie w sklepie internetowym Planeta Design S.C.
5. Dzień roboczy – każdy dzień roku za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt.


§3 Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów znajdujących się w katalogu zamieszczonym na stronie internetowej www.planetadesign.pl
2. Katalog produktów wraz z cenami stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w zw. z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej www.planetadesign.pl, klient składa ofertę zakupu określonego towaru.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
4. Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox 18.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome, obsługujące standardy HTML, CSS, JavaScript, włączona obsługa języka JavaScript i plików cookies
- optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

 

§4 Złożenie zamówienia i jego realizacji


1. Złożenie zamówienia następuje za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.planetadesign.pl lub za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych (allegro, eBay).
a) W formularzu zamówienia kupujący dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów,
- oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (adresy mogą się różnić),
- wyboru sposobu płatności (przedpłata na konto lub płatność gotówką przy odbiorze),
b) warunki zawarcia umowy za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych określa regulamin portalu oraz regulamin aukcji zamieszczony przez sprzedawcę w jej treści.
2. W ciągu 24 godzin w dni robocze, od momentu złożenia zamówienia kupujący otrzyma e-mailem wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i realizacji zamówienia.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w magazynie lub bezpośrednio u producenta. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
4. Wszelkich wpłat na rachunek bankowy sprzedawcy należy dokonywać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. Jeśli kupujący dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty anulowania zamówienia. Kupujący może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na poczet innego zamówienia.
6.Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży ze sklepem internetowym Planeta Design S.C. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową przyjęcia zamówienia przesyłając Klientowi warunki realizacji. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez kupującego zamówienia drogą mailową.
7. Do każdego produktu wysłanego przez sprzedawcę wystawiamy paragon fiskalny i przesyłamy do Kupującego elektronicznie na jego adres e-mailowy wskazany w zamówieniu,  fakturę Vat. 
8. Zmian w zamówieniu lub całkowitego wycofania zamówienia kupujący może dokonać tylko do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania go do wysłania). Zaksięgowanie wpłaty zaliczki ( jeśli taka zostanie pobrana na poczet dokonanego zamówienia) potwierdza rozpoczęcie realizacji zamówienia co w przypadku przedsiębiorcow ( nie konsumenta) uniemożliwia anulowanie zamówienia. O przekazaniu zamówienia do wysyłki sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową. Zmiana zamówienia może zostać dokonana tylko drogą mailową i wymaga zwrotnego potwierdzenia przez sprzedawcę.


§5 Ceny towarów


1. Ceny podane są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
2. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych i przyjętych do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§6 Czas realizacji


1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili przekazania zamówionych towarów ze sklepu do wysłania wybraną przez kupującego formą dostawy. Powyższe terminy są podane w dniach roboczych. Towary o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. do czasu najdłuższego z podanych.
2. Czas realizacji oznaczony jako "produkt na zamówienie" jest uzależniony wyłącznie od producenta towaru, Planeta Design nie posiada tych towarów na stanie magazynu. Na życzenie Klienta zostają one zamówione bezpośrednio u producenta.
3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym sklepu. Wyboru dostawcy dokonuje sprzedawca mając na uwadze jak najszybsze i najbezpieczniejsze dostarczenie zamówionego towaru do kupującego.


§7 Formy płatności i odbiór przesyłki

 

1. Płatność przelewem na konto. Kupujący dokonuje wpłaty ceny towaru oraz kosztów przesyłki, po otrzymaniu maila zwrotnego, potwierdzającego przyjęcie i realizację zamówienia, w którym podany zostaje numer rachunku bankowego oraz dane sprzedawcy.
2. W przypadku wybrania formy płatności przelewem na konto, towar zostanie wysłany do Klienta niewcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy.
3. Płatność gotówką przy odbiorze - tzw. przesyłka za pobraniem. Kupujący dokonuje całej płatności przy odbiorze towaru u dostawcy.


§8 Reklamacje składane przez Konsumenta


1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
2. W razie stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sklep załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową a w dalszej kolejności złożyć do sprzedawcy pisemną reklamację zawierającą szczegółowy opis reklamowanej wady oraz datę, miejsce i okoliczności jej stwierdzenia, żądanie kupującego, numer dokumentu zakupu (paragonu lub faktury VAT) - do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu zakupu, dane umożliwiające kontakt z osobą reklamują towar.Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, listem poleconym z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania kupującego, na adres PLANETA DESIGN, Dział Reklamacji i zwrotów, ul. Konwaliowa 12 lok. 7,  62-052 Komorniki
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje kupującego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem w celu uzgodnienia sposobu i terminu jej załatwienia.
4. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej konsument może załączyć do pisemnej reklamacji fotografie obrazujące stwierdzoną wadę. O nadaniu pisma reklamacyjnego drogą pocztową, konsument może dodatkowo poinformować sprzedawcę drogą mailową na adres biuro@planetadesign.pl


§9 Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument który dokonał zakupu w sklepie internetowym może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Za dzień wydania rzeczy uważa się dzień odebrania towaru przez kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do sprzedawcy przed jego upływem.
2. Odstępując od umowy konsument winien podać sprzedawcy dane niezbędna do dokonania zwrotu ceny (dane adresowe, nr rachunku bankowego) oraz informacje w jakiej formie zwrot ma nastąpić. Koszt wysyłki zwrotnej towaru do sklepu z powodu odstąpienia od umowy ponosi Kupujący
3. Odstępując od umowy konsument jest obowiązany zwrócić sprzedawcy zakupiony towar. Zwrot towaru nastąpi po uzgodnieniu przez strony sposobu i terminu dostarczenia produktu (transport własny, przesyłka kurierska). Konsument jest obowiązany do należytego zabezpieczenia zwracanego towaru przed uszkodzeniami, mogącymi powstać podczas transportu. Zwrot jest możliwy, gdy zwracany towar jest kompletny i nie nosi śladów montażu ani nie został w żaden inny sposób zniszczony lub zmodyfikowany, gdy produkt oraz jego elementy będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania. Zgodnie z ustawą konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Art.34 ust. 4, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli konsument przekroczy swoje uprawnienia i na skutek jego działań nastąpi pomniejszenie wartości rzeczy, wowczas konsument będzie za to odpowiedzialny. 
4. Sklep internetowy zwróci konsumentowi zapłaconą przez niego na podany rachunek bankowy, a w razie nie podania numeru rachunku bankowego przekazem pocztowym cenę w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży i wydania towaru sprzedawcy.

 


§10 Reklamacje składane przez przedsiębiorców


1. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane na piśmie, listem poleconym z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania kupującego, na adres PLANETA DESIGN, Dział Reklamacji i zwrotów, ul. Konwaliowa 12 lok.7, 62-052 Komorniki.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) szczegółowy opis reklamowanej wady oraz datę, miejsce i okoliczności jej stwierdzenia;
b) żądanie kupującego zgodnie z art. 560 i 561 k.c.;
c) nr dokumentu zakupu (do zgłoszenia należy załączyć kopię dowodu zakupu);
d) dane kontaktowe wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji;
e) miejsce i termin, w którym sprzedawca może odebrać reklamowany towar.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z osobą wskazaną przez kupującego, w celu ewentualnego uzgodnienia sposobu i terminu odebrania towaru od Klienta oraz dalszych czynności reklamacyjnych. Sklep nie ponosi kosztów za przesyłki nadane przez reklamującego na koszt sprzedawcy, bez otrzymania wyraźnego potwierdzenia ze strony sprzedawcy.
4. Klientowi niebędącemu Konsumentem, tudzież przedsiębiorcy, nie przysługuje reklamacja, gdy produkt nosi znamiona uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności dostawcy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.
5. W zakresie uregulowanym w niniejszym regulaminie do rozpatrywania reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę który zawarł umowę sprzedaży z Planeta Design stosuje się odpowiednio postawienia Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady


§11 Gwarancja jakości


1. Towary dostępne w sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i mogą dodatkowo posiadać gwarancję jakości udzieloną przez producenta.
2. Gwarancja jakości obejmuje zazwyczaj okres 12 miesięcy od momentu otrzymania produktu chyba, że co innego wynika z dokumentu gwarancyjnego.
3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji odbywa się na podstawie i na warunkach określonych dostarczonym wraz z towarem dokumentem gwarancyjnym (kartą gwarancyjną). Podstawą do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości są wyłącznie dokument gwarancyjny oraz dowód zakupu towaru (faktura VAT lub paragon), chyba że co innego wynika z treści dokumentu gwarancyjnego.


§12 Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Administratorem Danych Osobowych jest PLANETA DESIGN SC, ul. Konwaliowa 12 lok.7, 62-052 Komorniki
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta.
4. Zakres Danych Osobowych jest określony w formularzu zamówienia.
5. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych. Może żądać od Administratora Danych Osobowych ich poprawienia, uzupełniania, aktualizacji lub usunięcia.
6. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji zamówienia wyłącznie za zgodą Klienta. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
7. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji zamówienia, Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania tych Danych Osobowych.
8. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności przekazania niezbędnych danych osobowych Klienta operatorowi pocztowemu, przedsiębiorstwu przewozowemu lub spedycyjnego, w celu umożliwienia prawidłowego dostarczenia do Klienta zamówionego towaru.


§ 13 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.planetadesign.pl.
3. Postanowień niniejszego regulaminu dotyczących Konsumentów, w szczególności uprawnień określonych w §7 nie stosuje się do umów zawartych przez sklep internetowy z przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę.
5. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy pomiędzy sprzedawcą, a klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie uchybiają uprawnieniom konsumentów wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

 

Facebook